U bevindt zich op:
nieuwstraat 8

Aktie Kerkbalans

klik HIER voor fomulier aktiekerkbalans 2019

 

Van de (nieuwe) penningmeester: Aktie Kerkbalans 2019

 

Beste medeparochianen,

 

Zoals ook elders in dit nummer vermeld heeft de bisschop mij met ingang van 1 augustus benoemd tot penningmeester van de parochie. Deze functie neem ik over van Kees van’t Land. Vanaf deze plaats wil ik Kees nogmaals hartelijk bedanken voor de voortreffelijke wijze waarop hij de afgelopen jaren deze functie heeft vervuld en ervoor heeft gezorgd dat de parochie zeer zeker financieel gezond mag worden genoemd. Ik hoop dat ik op mijn eigen wijze net zo goed als Kees deze functie mag vervullen.

 

Eén van de mij toebedachte taken is het schrijven van dit stuk in de Rondom om u te enthousiasmeren voor uw kerkbijdrage middels de Actie Kerkbalans 2019.

 

Allereerst wil ik u hartelijk bedanken voor uw eerdere bijdrage(n) aan de Actie Kerkbalans. Mede door uw steun konden we ook in 2018 weer op veel manieren van betekenis zijn.

 

Wat er in 2018 is veranderd en gedaan in onze parochie:

  • Het pastorale team is sinds september uitgebreid met diaken Steef Lokken. Steef gaat zich bezighouden met het ontwikkelen van de diaconie in de meest brede zin van het woord. Eén van zijn eerste projecten is het opstarten van een MOV-groep. Voor het missionaire werk is in de parochie de zogenaamde MOV-groep (‘Missie, Ontwikkeling, Vrede’) de spil. Daarnaast zult u hem uiteraard regelmatig voor zien gaan in vieringen.
  • Organisatorisch is er het één en ander veranderd. Na de fusie van de parochies in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee zijn er per kerklocatie PBG’s (Pastoraat en Beheer Groep) gevormd. Ondanks dat een aantal PBG’s goed functioneerde, was dit niet de opzet zoals het bisdom die voor ogen had. Daarom zijn de PBG’s omgevormd tot locatieraden. De locatieraad is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken rond een kerklocatie en schept voorwaarden die te organiseren activiteiten mogelijk maken.
  • De pastoraal-inhoudelijke aspecten van de gemeenschapsvorming en van de activiteiten op de locaties worden behartigd door de nieuw opgerichte parochie-brede pastoraatsgroep. Deze fungeert als denktank voor het pastorale team en denkt en werkt mee in voorbereiding, uitvoering en afstemming van de pastorale plannen en projecten.
  • Ondanks dat ook bij ons in de parochie de vergrijzing toeneemt prijzen we ons gelukkig dat er op beide eilanden kinderkoren zijn, er iedere zondag kinderwoorddiensten zijn in Middelharnis en Oud-Beijerland en regelmatig gezinsvieringen.
  • De contacten met de RK-scholen in de parochie zijn de afgelopen jaren steeds verder geïntensiveerd. De pastores geven vier á vijf keer per jaar verdiepingslessen op alle RK-scholen in de parochie en we mogen regelmatig scholen in onze kerken begroeten voor het vieren van de hoogfeesten. Verder gaan we nog steeds met de groepen acht (van oorsprong de vormelingen) van de RK-scholen van zowel de Hoeksche Waard als Goeree-Overflakkee op Bedevaart naar Brielle.
  • Het afgelopen jaar hebben toch weer veel gezinnen de weg naar de kerk gevonden. Maar liefst vijfendertig kinderen hebben hun Eerste Heilige Communie gedaan en er waren bij elkaar vijfentwintig vormelingen die door de Bisschop gevormd zijn.
  • In de pastoraatsgroep worden onder andere plannen ontwikkeld voor activiteiten voor jongeren van 12-18 jaar. Gedacht wordt voor dit na-vormsel traject aan het opzetten van een diaconale groep in de geest van M25. In dit verband gaan jongeren zich inzetten voor de meest kwetsbaren van onze samenleving.
  • Een ander aandachtspunt van de pastoraatsgroep is na te denken over hoe de jongeren uit de Hoeksche Waard betrokken kunnen worden bij De Kerk Draait Door (DKDD). Deze groep voor jongeren van 18-30 jaar draait op Goeree-Overflakkee nu voor het tweede jaar. Zij komen regelmatig bij elkaar voor catechese, een goed gesprek o.a. met Bisschop Van den Hende, om met elkaar dingen te ondernemen of om andere RK-jongeren van ons bisdom te ontmoeten. Aankomend jaar, op 10 februari 2019, is door deze contacten ‘Tour of Faith’, de maandelijks ontmoeting van de bisschop met jongeren van 16-30, te gast in Oude Tonge. Zij zijn onder andere ook de organisatoren geweest van de geslaagde strandviering op vrijdagavond 25 mei j.l. Deze viering staat alweer in de agenda voor het volgende jaar.
  • Een flink aantal mensen heeft op Goeree-Overflakkee meegedaan aan de Alpha cursus en een nog grotere groep neemt op dit moment deel aan het vervolg hierop, de CaFË cursus “God beter leren kennen”. Ook de HerbergInn in de Hoeksche Waard mag zich verheugen op een mooi aantal parochianen die maandelijks naar deze verdiepingsbijeenkomsten komen.
  • Tot slot kunnen we u melden dat ons parochieblad Rondom vernieuwd is. Zij wordt tegenwoordig uitgegeven door De Zalige Zalm. Zij bieden een online omgeving waar de parochie zelf een inspirerend en aantrekkelijk parochieblad kan maken. Zij bieden de techniek en de redactionele ondersteuning. Hiervoor is het afgelopen jaar een redactieraad opgericht waar diverse jonge parochianen in participeren, een vertegenwoordiger van het parochiebestuur en het pastorale team. Deze vernieuwde, full-colour Rondom is in oktober voor het eerst verschenen.

 

Ook in het komende jaar 2019 willen we van betekenis zijn voor elkaar en onze omgeving. Met het pastorale team, veel vrijwilligers en activiteiten en vieringen waarin en waarna we elkaar bij het koffiedrinken kunnen ontmoeten. Onze parochie is een geloofsgemeenschap die helpt, bidt, meedenkt, rouwt en viert, die gericht is op de relatie tussen God en mensen en tussen mensen onderling. Daarbij is en blijft de zorg voor elkaar van groot belang.

 

De opbrengsten uit de Aktie Kerkbalans vormen daarbij de financiële basis voor het werk van de parochie. Hieruit worden het pastoraat, de gebouwen, de erediensten en andere activiteiten bekostigd.

 

Helpt u mee? Omdat ik weet dat u onze kerk een warm hart toedraagt, durf ik u te vragen: wilt u overwegen uw jaarlijkse bijdrage te verhogen? Zo kunnen we samen van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

 

Voor het kenbaar maken van uw bijdrage kunt u gebruik maken van de invulformulieren voor de Aktie Kerkbalans 2019, zoals deze zijn opgenomen in deze Rondom.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Huib Sack,

Penningmeester De Heilige Familie